เกี่ยวกับ Paydee (เพย์ดี) และคำถามที่พบบ่อย

1.   Paydee คือใคร

Paydee คือแอพพลิเคชั่นให้บริการโดยบริษัทคนไทย ให้บริการเงินกู้ หรือเงินยืมแก่ลูกค้ารายย่อย อนุมัติง่าย ดอกเบี้ยถูก ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น โดยไม่ต้องกู้นอกระบบที่ต้องเสียดอกเบี้ยแพงมหาโหด และการทวงหนี้ที่ไร้ความปราณี

2.   กู้เงินจาก Paydee ทางไหนได้บ้าง

การกู้เงินจาก Paydee ในขณะนี้รองรับเฉพาะการกู้เงินด้วยแอพพลิเคชั่นแบบ Android เท่านั้น ยังไม่รองรับ iOS และการกู้เงินผ่านเว็บไซด์ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ คาดว่าจะให้บริการได้ในอนาคตอันใกล้นี้

3.   สำนักงานของ Paydee อยู่ที่ไหน

Paydee เน้นการให้บริการแบบออนไลน์ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในดำเนินการ เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่ำ การติดต่อกับ Paydee จึงติดต่อผ่านทางแอพพลิเคชั่น ทาง SMS ทาง Line และทางโทรศัพท์เท่านั้น

4.   การติดต่อกับ Paydee ต้องทำอย่างไร

วิธีการติดต่อกับ Paydee ง่ายที่สุดคือ การดาวน์โหลดและติดตั้ง Paydee แอพพลิเคชั่น เสร็จแล้วลงทะเบียนเพื่อเป็นลูกค้า จะมีข้อมูลการติดต่อกับ Paydee อยู่ในแอพพลิเคชั่น

5.   การดาวน์โหลดและติดตั้ง Paydee แอพพลิเคชั่นแล้ว ถือว่าเป็นการกู้เงินจาก Paydee เลยหรือไม่

ไม่ การดาวน์โหลด ติดตั้ง และลงทะเบียนเป็นลูกค้า ยังไม่ถือว่ามีธุรกรรมใดๆ จึงยังไม่ได้เป็นการกู้เงินจาก Paydee เพียงแต่เป็นการลงทะเบียน และได้ทราบข่าวสารต่างๆเท่านั้น หากต้องการกู้เงิน สามารถกดยืมเงิน และดำเนินการกรอกข้อมูลที่จำเป็น เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทาง Paydee จึงจะเริ่มขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติเงินกู้

6.   การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ใช้เวลานานเท่าใด

เมื่อ Paydee ได้รับข้อมูลคำขอกู้เงินและรายละเอียดครบถ้วน Paydee จะเริ่มพิจารณาคำขอทันทีในวันเดียวกันกับวันทำการ หรือในวันทำการถัดไปเป็นอย่างช้า หากข้อมูลและหลักฐานต่างๆครบถ้วน Paydee อาจอนุมัติการกู้เงิน และส่งมอบเงินให้กับลูกค้าด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารในวันทำการถัดไป ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการอนุมัติและได้รับเงิน ลูกค้าควรตรวจเอกสารรูปถ่ายต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วน และให้ข้อมูลกับ Paydee อย่างตรงไปตรงมาและเป็นจริง

7.   การพิจารณาอนุมัติเงินกู้พิจารณาอย่างไร

Paydee เชื่อว่า ลูกค้าที่ขอกู้ยืมเงินจาก Paydee มีความต้องการใช้เงินอย่างรวดเร็วและมีเจตนาที่จะรักษาสัญญาในการชำระคืนหลังจากที่ได้รับเงินกู้จาก Paydee ไปแล้ว ซึ่งหลักๆ แล้ว Paydee พิจารณาอนุมัติให้ลูกค้ากู้ยืมเงินได้จากความสามารถและเจตนาในการชำระคืนเป็นหลัก โดยลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เคยกู้ยืมเงินจาก Paydee มาแล้ว และมีประวัติการชำระคืนที่ดี ลูกค้าจะมีเครดิตการกู้ยืมดีขึ้นเรื่อยๆ และสามารถกู้ยืมเงินได้มากขึ้นเรื่อยๆ

8.   อะไรที่เป็นเหตุไม่อนุมัติการกู้เงิน

Paydee มีความตั้งใจที่จะอนุมัติเงินกู้ให้กับลูกค้าที่ขอกู้ทุกราย แต่ก็ต้องคำนึงถึงเจตนาและความสามารถในการชำระคืนด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าที่ขอกู้ต้องเดือดร้อนจากการเป็นหนี้สินที่เกินกำลังความสามารถในการหาเงิน หรือต้องมีภาระกับการใช้จ่ายเงินอย่างไม่ระมัดระวัง เป็นต้น ดังนั้น หากลูกค้าไม่มั่นใจว่าจะสามารถชำระคืนได้ ก็ไม่ควรทำการขอกู้เงิน ไม่ว่าจากผู้ให้กู้รายใดทั้งสิ้น

9.   คุณสมบัติของผู้ที่จะกู้เงินจาก Paydee ได้มีอะไรบ้าง

คุณสมบัติของผู้กู้เบื้องต้นเป็นผู้ถือสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 20 ถึง 60 ปี มีรายได้ประจำหรือมีที่มาของแหล่งรายได้ที่ชัดเจน มีข้อมูลสถานที่อยู่ สถานที่ประกอบอาชีพที่เชื่อถือได้ และให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่ Paydee ร้องขอตามความเป็นจริง

 

10. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ สามารถส่งคำขอกู้เงินได้หรือไม่

ผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สามารถส่งคำขอกู้ได้ ซึ่ง Paydee จะพิจารณาบนมาตรฐานคุณสมบัติที่ Paydee กำหนด ดังนั้นการอนุมัติเงินกู้หรือไม่นั้น จึงขึ้นนอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้เป็นหลัก

11. Paydee คิดค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และอัตราดอกเบี้ยอย่างไร

Paydee คิดค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และอัตราดอกเบี้ยไม่เกินที่กฎหมายกำหนด สำหรับลูกค้าหรือผู้กู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามเพิ่มเติม

12. วงเงินกู้สูงสุดเป็นเท่าใด และระยะเวลานานได้มากที่สุดเท่าใด

ปัจจุบัน Paydee เริ่มต้นให้กู้ด้วยวงเงินต่ำๆ และระยะเวลาการให้กู้ไม่นานมาก ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้ อาจขยายวงเงินการกู้ให้ได้มากถึง 5 หมื่นบาท และอาจมีระยะเวลาการชำระคืนนาน 6 เดือนถึง 1 ปี

13. เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้แล้ว จะรับเงินอย่างไร และนานแค่ไหนถึงจะได้รับเงิน

ลูกค้าที่ยื่นคำขอกู้และคำขอกู้ได้รับอนุมัติแล้ว จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันเดียวกัน

14. Paydee มีการเรียกชำระเงินล่วงหน้าหรือไม่ และทำไมเงินที่ได้รับ ไม่เท่ากับเงินที่ขอกู้

Paydee ไม่มีการเรียกชำระเงินล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ลูกค้าหรือผู้กู้ชำระเงินให้กับ Paydee ก็ต่อเมื่อได้รับเงินกู้จาก Paydee และครบกำหนดชำระคืนแล้วเท่านั้น และเนื่องจากการกู้เงินแต่ละครั้ง Paydee มีค่าใช้จ่ายจากการให้บริการระบบ และค่าดำเนินการ จึงจำเป็นต้องเรียกเก็บจากผู้กู้โดยหักจากเงินกู้ที่จะได้รับ อย่างไรก็ตามจะไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการใดๆ หากว่าคำขอกู้เงินไม่ได้รับการอนุมัติ

15. การชำระเงินคืนให้กับ Paydee ต้องทำอย่างไร

การชำระเงินคืนให้กับ Paydee กระทำได้ง่ายมาก เพียงแค่โอนเงินเข้าบัญชีที่ Paydee กำหนด และแจ้งการชำระเงินผ่านทาง แอพพลิเคชั่น Paydee หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ของ Paydee จะทำการตรวจสอบและรับทราบการชำระเงิน โดยจะมีข้อความแจ้งจาก Paydee ให้ผู้กู้ได้รับทราบเมื่อทาง Paydee ได้ตรวจสอบและยอมรับการชำระเงินนั้นแล้ว

16. ชำระเงินคืนก่อนกำหนดได้หรือไม่ ถ้าได้แล้วคิดดอกเบี้ยอย่างไร

ผู้กู้สามารถชำระเงินกู้คืนให้กับ Paydee ก่อนวันครบกำหนดชำระคืนได้ตลอดเวลา

17. Paydee มีนโยบายในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าหรือผู้กู้อย่างไร

Paydee มีนโยบายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลความลับของลูกค้าและผู้กู้อย่างเข้มงวด ไม่ว่าลูกค้าหรือผู้กู้จะมีสถานะเป็นผู้กู้ หรือยังไม่เป็น หรือปลอดหนี้แล้วก็ตาม Paydee จะไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลโดยเด็ดขาด