ข้อตกลงการใช้งานแอปพลิเคชัน Paydee และเว็บไซต์
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชัน

ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการแอปพลิเคชันตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท และตามรายละเอียดการให้บริการที่บริษัท
กำหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

1.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทำธุรกรรม และ/หรือข้อมูลใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการที่ให้ไว้แก่บริษัท หรือที่บริษัทได้รับ  

1.2 “บริษัท หรือ บริษัท99สตาร์” หมายความถึง บริษัทไนน์ตี้ไนน์สตาร์ จำกัด และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่บริษัทมอบหมายและ/หรือมอบอำนาจด้วย

1.3 “บัญชีรับเงิน” หมายความถึง บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือเดินสะพัดของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับ บริษัท99สตาร์ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากจะต้องมีชื่อผู้ขอใช้บริการเป็นชื่อเจ้าของบัญชี

1.4 “ผู้ขอใช้บริการ” หมายความถึง ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน

1.5 “รหัสประจำ ตัว” หมายความถึง Login Name หรือ Username, รหัสผ่าน (Password), PIN – Person Identification Number, ลายนิ้วมือ, ใบหน้า, รหัส OTP – One Time Password

1.6 “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการแอปพลิเคชันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข  รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด

2. การใช้และการเก็บรักษารหัสประจำตัวและ ข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรักษารหัสประจำตัว และข้อมูลส่วนบุคคล ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ หรือตกอยู่ภายใต้การครอบครองของผู้อื่นที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสประจำตัว และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว

2.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหัส ประจำตัว เมื่อใดก็ได้ โดยดำเนินการตามขั้น ตอน วิธีการและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด

2.3 กรณีที่รหัสประจำตัว และ/หรือ เครื่องมือเพื่อการทำรายการของผู้ขอใช้บริการ ชำรุด สูญหาย หรือถูกโจรกรรมผู้ขอใช้บริการต้องแจ้ง และ/หรือ ขอระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือ ขออายัด หรือระงับการใช้รหัสกับบริษัท หากผู้ขอใช้บริการไม่แจ้งกับบริษัทโดยเร็ว ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกประการ

3. การใช้แอปพลิเคชัน

3.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้แอปพลิเคชันได้ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการได้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันบนเครื่องมือเพื่อการทำรายการตามช่องทางและวิธีการที่บริษัทกำหนด และได้ลงทะเบียนและสร้างบัญชีผู้ใช้งานตามวิธีการที่บริษัทกำหนด รวมทั้ง ได้รับอนุมัติจากบริษัทให้เป็นผู้ใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพัน และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดขึ้น และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามแต่ละฟังก์ชัน และ/หรือ ประเภทรายการที่ปรากฏขึ้นก่อน และ/หรือ ระหว่างที่ผู้ขอใช้บริการทำรายการ ทั้งนี้ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

3.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถทำรายการต่างๆ ในแอปพลิเคชันที่บริษัทจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้าได้ตามขั้น ตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือตามเวลาที่บริษัทกำหนดไว้สำหรับแต่ละรายการหรือตามเวลาอื่นใดที่บริษัทจะกำหนด

3.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถทำรายการคำนวณวงเงินสินเชื่อตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า วงเงินสินเชื่อที่ปรากฏในหน้าจอการทำรายการเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่คำนวณหรือประมวลผลได้จากข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการให้แก่บริษัท และไม่มีผลเป็นการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยระยะเวลาผ่อนชำระ แต่อย่างใด และบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติหรือเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อ และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าวได้ โดยจะพิจารณาจากข้อมูล เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามที่ผู้ขอใช้บริการได้จัดส่งให้แก่บริษัท และตามข้อเท็จจริง

3.4 ผู้ขอใช้บริการสามารถทำรายการขอสินเชื่อจากบริษัทตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด

3.5 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทส่งใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ให้แก่ผู้ขอใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน

3.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการผ่านแอปพลิเคชันตามที่บริษัทกำหนด

4. ความสมบูรณ์ของการใช้บริการ หรือธุรกรรม และผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ

4.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าวิธีการดำเนินการใด ๆ โดยผ่านแอปพลิเคชันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการและบริษัท รวมทั้งรับรองว่า ภาพถ่าย ข้อมูล และ/หรือเอกสาร ที่บริษัทได้รับจากผู้ขอใช้บริการด้วยวิธีการดังกล่าว หรือที่ใช้ประกอบการดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นภาพถ่าย ข้อมูล และ/หรือเอกสารที่เชื่อถือได้และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการ และใช้บังคับ ได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการ บริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ใช้เป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อผู้ขอใช้บริการได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทไม่ต้องตรวจสอบรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้น ๆ ว่า ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ด้วย

4.2 ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า ภาพถ่าย ข้อมูลทาง (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า เป็นต้น) เอกสารและ/หรือ ข้อมูล ที่บริษัทได้รับ และ/หรือ จะได้รับในภายหน้าจากผู้ขอใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเป็นข้อมูลของผู้ขอใช้บริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ

4.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการกระทำใด ๆ ผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือการทำรายการ หากได้กระทำไปโดยการใช้รหัสประจำตัวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้น โดยผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใดก็ตาม

4.4 บริษัทมีสิทธิให้ผู้ขอใช้บริการจัดทำและส่งมอบเอกสารเพิ่มเติมให้แก่บริษัทตามรูปแบบและภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

4.5 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าในกรณีที่บัญชีรับเงินได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีรับเงินที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ด้วยทุกประการ

4.6 ในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่บริษัท และ/หรือ บุคคลใด ๆ เนื่องจากการให้บริการหรือการดำเนินการใด ๆ ตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยมิใช่ความผิดของบริษัท หรือในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้บริการเพื่อกิจการใดซึ่งขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกประการ

4.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงคู่มือ และเอกสารอธิบายวิธีการใช้บริการตามที่บริษัทกำหนดซึ่งผู้ขอใช้บริการได้รับหรือถือว่าได้รับไว้แล้วในวันที่ขอใช้บริการ รวมทั้งตามที่บริษัทจะได้กำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย

5. ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัท

5.1 บรรดาการกระทำใดๆ ที่บริษัทได้กระทำไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และ/หรือ ตามข้อมูลที่บริษัทได้รับจากผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ของบริษัทไม่ว่าที่ีมีอยู่แล้วในขณะนี้หรือที่จะมีขึ้นในภายหน้า ให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ

5.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือเหตุขัดข้องในการใช้บริการอันเนื่องมาจากการที่ผู้ขอใช้บริการใช้แอปพลิเคชันไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

6. การระงับ และ/หรือ การยกเลิก การให้บริการ

6.1 บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการให้บริการแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน เว้นแต่กรณีที่บริษัทเห็นว่าการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือกิจการหรือการดำเนินกิจการของผู้ขอใช้บริการอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการ หรือโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดซึ่งไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็ว

6.2 กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้แอปพลิเคชัน จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด เพื่อให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ทั้งนี้ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ขอใช้บริการจะยกเลิกการใช้แอปพลิเคชันได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระหนี้สินเชื่อที่เกิดจากการขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน เสร็จสิ้นครบถ้วนแล้วเท่านั้น

6.3 ในกรณีที่ภาพถ่าย เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากผู้ขอใช้บริการไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทมีสิทธิไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการทำธุรกรรมและ/หรือ การใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือบริการอื่นใด เมื่อใดก็ได้

7. การบันทึกและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงให้บริษัทสามารถบันทึกบทสนทนาระหว่างผู้ขอใช้บริการกับบริษัท และ/หรือจัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการของบริษัท และ/หรือ เพื่อการใด ๆ ได้ และเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการการใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงให้ใช้บันทึกการสนทนาและข้อมูลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อผู้ขอใช้ บริการได้ ตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องบันทึกหรือเก็บรักษาบัน ทึกบทสนทนา และ/หรือ ข้อมูล ดังกล่าว

7.2 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ลายนิ้ว มือ ใบหน้าเป็นต้น) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลการลงทุน และสินทรัพย์ทุกประเภท และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการที่ให้ไว้แก่บริษัท หรือที่บริษัทได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานสินทรัพย์รวมการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อ การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารกิจการของบริษัท

7.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้ในแอปพลิเคชันไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการขอสินเชื่อ ทำธุรกรรม และ/หรือ ใช้บริการอื่นๆ

8. ข้อมูลการติดต่อและการส่งคำบอกกล่าว

8.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ข้อมูลใด ๆ เช่น ที่อยู่ บัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ SMS และ/หรือข้อมูลอื่นใดเป็นต้น ที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้ในแอปพลิเคชัน เป็นข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ ทวงถามหนี้และรับส่งข้อมูลระหว่างบริษัทกับผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี่หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือช่องทางอื่นที่บริษัทกำหนด

8.2 เอกสารหนังสือหรือข้อมูล ใด ๆ ที่บริษัทส่งไปยังผู้ขอใช้บริการตามที่อยู่ และ/หรือ SMSและ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือช่องทางอื่นใด ตามที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กับบริษัท ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบและผู้ขอใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลนั้น ๆ แล้ว

8.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ข้อมูลทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไปยังตามที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กับบริษัท และผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ผู้ขอใช้บริการสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้